Individuele therapie

Het verkrijgen van inzicht in uw problemen en het voor u hanteerbaar maken van uw klachten door het geven van handvatten zijn belangrijke uitgangspunten van onze behandelingen. Er wordt hierbij aangesloten bij uw krachten en competenties. Onze manier van werken heeft als doel uw zelfvertrouwen te vergroten en u in staat te stellen om uw problemen zelfstandig op te lossen.

U kunt bij ons terecht met de volgende probleemgebieden:

In overleg met u kiezen wij voor een passende, effectieve methode om uw probleem aan te pakken. Aan de hand hiervan stellen we een behandelplan samen waarin we de doelen van de behandeling verwerken. Naar aanleiding van het intake gesprek maken we een schatting van het aantal gesprekken dat nodig zal zijn.
Mocht uit het eerste gesprek naar voren komen dat u naar ons idee ergens anders beter geholpen kan worden, wordt er in overleg met u gezocht naar een goed verwijsadres.

Onze behandelingen kunnen praktisch, kortdurend en probleemgericht van aard zijn, maar kunnen zich ook richten op mogelijk dieper gelegen oorzaken en steeds terugkerende patronen. Deze meer inzichtgevende benadering duurt over het algemeen langer dan een probleemgerichte aanpak.

Aan het einde van een afgesproken serie gesprekken zal worden geëvalueerd of het behandeldoel is behaald en of meerdere gesprekken wenselijk zijn. Bij afsluiting van de behandeling kan een terugvalpreventieplan worden opgesteld.

Binnen de GGZ zijn richtlijnen en zorg standaarden uitbracht die te bekijken zijn op www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl en www.ggzstandaarden.nl

Samenwerking zorgpartners
Wij proberen zo nauw mogelijk samen te werken met verwijzende huisartsen en andere zorgpartners binnen de Basis GGZ en  Specialistische GGZ. Dat betekent dat wij -met uw instemming- bij uw huisarts aangeven als u bij ons in zorg bent gekomen, en dat wij hem/haar bij afsluiting een afsluitende brief sturen. Ook kan het zijn dat wij tussentijds willen overleggen over bijvoorbeeld medicatie op- en afbouw. Ook dan zullen wij daarbij eerst uw toestemming vragen. Doorverwijzing naar de Specialistische GGZ doen wij in nauw overleg met hen zodat vervolgbehandeling zo goed mogelijk aan kan sluiten.

E-health
In overleg kan daar waar mogelijk en wenselijk e-health ingezet worden via een beveiligde site.

Mensen met ernstige psychiatrische problematiek of ernstige alcohol- of drugverslaving kunnen helaas niet bij ons behandeld worden.

Laagte Kadijk 37, 1018 BB Amsterdam , tel: 020-776 89 21