Relatietherapie / systeemtherapie en bemiddeling bij familieruzie

Relatietherapie

Conflicten zijn onvermijdelijk in een relatie, ze zijn ook nuttig. Middels een conflict kunnen eigen grenzen (opnieuw) aan worden geven en kunnen problemen worden uitgepraat. Het kan zijn dat het uitpraten van een conflict ontbreekt, niet constructief verloopt of in een impasse is geraakt. Het kan gaan om grote thema’s als verwerking van kinderloosheid, jaloezie- maar ook over kleinere alledaagse zaken. Vaak gaat het dan om hoe partners met elkaar omgaan; de mate waarin iemand zich gewaardeerd en gehoord voelt en over de verdeelde- of ingenomen machtsverhoudingen. Als het ‘praten over’ stagneert kan de intimiteit en het vertrouwen in de relatie er onder lijden, zeker op langere termijn.
Hoe langer conflicten in een impasse blijven hoe minder veilig de relatie vaak wordt ervaren. Gesprekken worden dan soms vermeden om nieuwe ruzies niet te laten ontstaan. Dat blijkt vaak geen lange termijn oplossing.

In onze relatietherapie worden de belangrijke thema’s van conflict in kaart gebracht. Het onderlinge communicatieproces wordt daarbij gevolgd. Communicatieve ‘valkuilen’ die het conflict laten escaleren worden teruggekoppeld en alternatieven worden aangedragen. Doel is om weer veilig over alles te kunnen praten zonder gekwetst te worden, om een nieuwe balans te krijgen op het gebied waar de mening over verschilt.

In de relatietherapie wordt niet alleen aandacht geschonken aan dat wat niet goed gaat, er wordt ook gezocht naar positieve elementen die op korte termijn praktisch ingezet kunnen worden.

Oppascentrale

Het kan lastig zijn om afspraken te maken als er weinig of geen oppas mogelijkheden zijn voor u w kind(eren). Wij ondersteunen de oppascentrale van Kriterion. Indien u overweegt om gebruik te maken van hun diensten willen we de drempel verlagen door  de kosten voor een kennismaking, inschrijving en de eerste 3 oppasuren op ons te nemen. Ook zal de oppascentrale in het eerste jaar een lagere contributie rekenen. Informeer bij ons naar deze mogelijkheid.

 OppascentraleLogoBlack2-01

Bemiddeling bij familieruzie

Meningsverschillen, teleurstelling en tegengestelde belangen zijn onontkoombaar in families, maar doorgaans komt men hier overheen door het uit te praten of begrip te hebben voor de omstandigheden of karaktereigenschappen van de ander. De basis is vaak stevig genoeg om onenigheid op te vangen.
Maar soms is de kwetsing te groot of kan er geen begrip voor de ander worden opgebracht wat kan leiden tot het verbreken van het contact. Familiebreuken leiden vrijwel nooit tot opluchting, het maakt onvrij en kost energie.

Een familieruzie treft niet alleen de direct betrokkenen, maar vaak een hele familie. Deze worden –of ze nu willen of niet- meegetrokken en soms gedwongen partij te kiezen in het conflict. Doordat zo niemand meer onpartijdig is kan het erg lastig zijn om conflicten op te lossen binnen de eigen familiekring. Bemiddeling door een onafhankelijk iemand kan dan uitkomst bieden.

In een telefonische intake wordt eerst een ruwe schets gemaakt van het conflict en welke familie leden in eerste instantie betrokken dienen te worden.  Vervolgens wordt in het intake gesprek een plan van aanpak gemaakt en besproken.
De familiebemiddeling gesprekken hoeven niet in onze praktijk plaats te vinden. Afhankelijk van hoeveel direct betrokken er zijn kan er voor gekozen worden om een co-therapeut te betrekken in het proces.

Artikelen:
Financieel Dagblad

Laagte Kadijk 37, 1018 BB Amsterdam , tel: 020-776 89 21